Mnsv
MOBILNI BAR KOD SAKUPLJAČ
Nova aplikacija u sastavu PIS Infosys : Mobilni Barkod Sakupljač. Namjenjena je korištenju u trgovačkim objektima za evidentiranje, pregled, kontrolu artikala te izradu dokumenata. Aplikacija se instalira na pametne telefone sa Android operativnim sist...
Više
Upravljdok
UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
Sistem za upravljanje dokumentima sastoji se od više komponenti koje zajedno s PIS Infosys – om čine jedinstvenu cjelinu. Web rješenje otvorenog koda (OpenDocMan) omogućava rad sa dokumentima putem web aplikacije, Modul PIS - a Upravljanje dokumentima ...
Više
Radni nalozi vodovod
RADNI NALOZI ZA KOMUNALNA PODUZEĆA
Aplikacija Radni nalozi za komunalna poduzeća je namjenjena za evidentiranje izvedenih radova, upotrebu radne snage, materijala i mehanizacije. Iz evidentiranih podataka po završetku nastaje konačna faktura. U sklopu aplikacije nalazi se dio sa zahtje...
Više
Putninalozi
PUTNI NALOZI
Aplikacija Putni nalozi omogućuje evidenciju o vozilima i vozačima, relacijama, kilometraži, te ulaznim troškovima u vezi potrošnje goriva na vanjskim i internim benzinskim pumpama. Kroz kartice vozila pored osnovnih podataka evidentiraju se ostali bit...
Više
Komisije
PROTOKOL KOMISIJA
Aplikacija je namjenjena za evidenciju protokola i odluka komisija za rehabilitacije i liječenja. Evidencije se ažuriraju pri Zavodima zdravstvenog osiguranja i njihovom poslovnicama. Sastoje se iz potrebnih šifrarnika i formi kroz koje se vode evidenc...
Više
Robno
ROBNO KNJIGOVODSTVO
Aplikacija Robno knjigovodstvo predstavlja knjigovodstveni dio aplikacija za upravljanje veleprodajnim skladištem. Nakon unosa osnovnih podataka na dokumentima kroz aplikaciju Skladišno (artikli i količine), u ovoj aplikaciji se financijski obrađuju ...
Više
Offlinepos
POS BLAGAJNA
Aplikacija POS blagajne (offline) namjenjena je evidentiranju prometa maloprodajnog objekta na mjestima gdje nema potrebe za Online pos blagajnom ili gdje nije moguće uspostaviti vezu prema bazi podataka, nego se razmjena cjenika i prometa vrši sa neki...
Više
Povremeni
PRIMANJA OD POVREMENIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
Aplikacija je namjenjena za obračun novčanih primanja za osobe koje su honorano (po ugovoru) zaposene u poduzeću/ustanovi. Ova aplikacije je neovisna od aplikacije Kadrovske evidencije, te se svi podaci o povremenih zaposlenicima i njihovim obračunima...
Više
Pislabele
PIS LABELE
Aplikacija PIS Labele omogućuje ispis etiketa za artikle u objektu - trgovini. Korisnik samostalno definira izgled i veličinu etikete sa potrebnim elementima. Omogućena konfiguracija i izrada etikete za osnovna sredstva. Ispis se može vršiti na standar...
Više