Zahtijevi
ZAHTJEVI UPOSLENIKA
Aplikacija Zahtjevi uposlenika služi za podnošenje zahtijeva za godišnji odmor, slobodne dan i službeni put u okvirama jedne organizacije. Isto tako kroz aplikaciju se vrši odobrenje ili odbijanje zahtjeva. Zahtjev može podnijeti svaki uposlenik svom ...
Više
Webakcije
PIS AKCIJE - WEB CIJENIK
Aplikacija PIS Akcije - Web cjenika je sastavni dio PIS-a. Omogućava kreiranje akcija za izabrane artikle te njihovu prezentaciju na internetu, kroz gotove predloške web stranica. Za korištenje ove aplikacije nije potrebno nikakvo znanje za programiran...
Više
Onlinepos
ONLINE POS BLAGAJNA
Aplikacija ONLINE POS namjenjena je za evidentiranje izlaza robe na blagajnama. Podaci o artiklima i cijenama povezani su direktno sa bazom, tako da sve promjene na artiklima (novi artikli, cijene, nivelacije) se istovremeno ažuriraju, bez potrebe pomo...
Više
Javne
NARUDŽBENICE - JAVNE NABAVKE
Aplikacija Narudžbenice - javne nabavke upravlja procesima naručivanja roba i usluga za potrebe poduzeća / organizacije. Kroz aplikaciju vrši se evidentiranje ugovora, artikala, ugovorenih cijena, te unos narudžbenica i praćenje realizacije.
Više
Skladisno
SKLADIŠNO POSLOVANJE
Aplikacija Skladišno poslovanje namjenjena je za evidentiranje količina prilikom cirkulacije roba u FIFO ili robnom skladištu veleprodaje. Kroz niz dokumenata formira ulazno izlazne dokumenta, koje nakon toga materijalni knjigovođa obrađuje sa financi...
Više
Likvidatura
LIKVIDATURA ZZO
Aplikacija Likvidatura ZZO namjenjena je za praćenje poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja. Rezultat upotrebe aplikacije je evidencija koštanja osiguranika po troškovima bolovanja, lijekova, bolničkih liječenja, ortopedskih pomagala. Podaci iz apl...
Više
Vage
KONEKCIJA S VAGAMA
Aplikacija Konekcija s vagama je pomoćna aplikacija koja služi za ažuriranje podataka o artiklima i cijenama na elektronskim vagama tipa: Bizerba, Mettler Toledo i Shollex. Aplikacija generira cjenik i putem mreže ili serijskog priključka šalje ih prem...
Više
Konekcija
KONEKCIJA MALOPRODAJA - POS BLAGAJNA
Aplikacija Konekcija maloprodaja i pos blagajna je pomoćna aplikacija koja služi za generiranje cjenika za offline pos blagajnu i preuzimanje prometa u maloprodaju nakon završenog radnog dana.
Više
Komunalneusluge
KOMUNALNE USLUGE
Aplikacija Komunalne usluge služi za evidenciju komunalnih potrošača, vodovoda i odvodnje, izdavanje računa i praćenje zaduženja i razduženja. Korisnik samostalno definira elemente i vrste obračuna te ih dodjeljuje korisnicima u zavisnosti od potreba. ...
Više