Komunalnanaknada
KOMUNALNE NAKNADE
Aplikacija Komunalne naknade namjenjena je za obračun i praćenje obveznika komunalnih naknada, fizičkih i pravnih lica na području djelovanja jedinice lokalne uprave. Kroz aplikaciju evidentiraju se obveznici, dodjeljuju vrste obračuna, te izdaju Rješe...
Više
Kppravnalica
KLUB POTROŠAČA NAFTE I DERIVATA - PRAVNA LICA
Aplikacija Klub potrošača nafte i derivata omogućuje organizovanje i praćenje kupaca - pravnih lica, koji imaju ugovor sa poduzećem o isporuci goriva. Kroz aplikaciju se definiraju popusti za poduzeća, periodi trajanja, limiti, blokade. Aplikacija je p...
Više
Banke
IZVODI BANAKA
Aplikacija Izvodi banaka je pomoćna aplikacija za Financijsko knjigovodstvo, kroz koju se preuzimaju izvodi od banaka u elektronskom obliku i pripremaju nalozi za uplatu, te uvoze u internet bankarstvo. Aplikacija je za sada prilagođena za rad sa Unicr...
Više
Inodoznake
INO DOZNAKE
Aplikacija Ino doznake pripada u dio aplikacija za Zavode zdravstvenog osiguranja. Kroz nju se unose podaci o stvarnim troškovima i paušalima za lica osigurana u inostranstvu a sada borave na području BiH.
Više
Radnovrijeme
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
Aplikacija Evidencija radnog vremena namjenjena je za planiranje i praćene realizacije radnog vremena. Povezana je sa aplikacijama Kadrovska evidencija i Obračun plata, te sa njima čini cjelinu za kompletnu evidenciju i obračun primanja. Rad apliackije...
Više
Matknjig
MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
Aplikacija Materijalno knjigovodstvo namjenjena je za praćenje poslovanja FIFO skladišta i njegovih knjigovodstvenih vrijednosti. Aplikacija je sastavni dio PIS-a i obađuje vrijednosti koje su prethodno evidentirane u aplikaciji Skladišno poslovanje.
Više
Klubpotrosacag
KLUB POTROŠAČA - GRAĐANSTVO
Aplikacija Klub potrošača (građanstvo) namjenjena je za upravljanje procesima: formiranja, evidentiranja i organizacije akcija za stalne kupce odnosno članove kluba. Akcije moguće je formirati na višestruke načine, za određeni vremenski period, zatim...
Više
Bolnica
BOLNICA
Aplikacija Bolnica služi za potrebe evidencije kod prijema pacijenata u zdravstvenu ustanovu na višednevno zadržavanje. Aplikacija je povezana sa bazom osiguranika, te unosom JMBG ili skeniranjem osobne iskaznice, dohvata sve potrebne podatke i popunja...
Više
Maloprodaja
MALOPRODAJA
Aplikacija Maloprodaja namjenjena je za evidentiranje poslovanja u maloprodajnim objektima. Aplikacija prati ulaze/izlaze, te ostala stanja uslovljena poslovanjem, kao što su stanja zaliha, kartice artikala, promet artikala, zapisnike o promjeni cijena...
Više