• Plate1
  • Plate3
  • Plate2
  • Plate4

Modul koristi podatke o zaposlenicima iz programa Kadrovske evidencije, te bez pripreme podataka u programu Kadrovske evidencije ne može ni funkcionirati. Modul je otvoren prema korisniku, te mu je prepušteno samostalno definiranje elemenata i vrsta obračuna. Program je prilagođen zakonskim regulativama za obračunavanje plata i poreza na dohodak u FBiH i RS.

Karakteristike modula Obračun plata:

- mogućnost definiranja neograničenog broja vrsta obračuna, elemenata obračuna, doprinosa i poreza, odbitaka, obustava i dodataka
- slobodno kreiranje formula za obračun
- mogućnost kreiranja obračuna korištenjem formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada i raznih koeficijenata
- mogućnosti kreiranja obračuna iz realizirane satnice, na osnovu evidencija iz modula Planiranje i evidencija radnog vremena
- mogućnost obračuna kredita i ostalih obustava
- isplate se mogu pratiti preko banaka, organizacionih jedinica i sl.
- mogućnost kreiranja i slanja datoteke zbirnog naloga za banku
- mogućnost kreiranja datoteke za elektronsku prijavu poreza i doprinosa (MIP-1023,OLP-1021, GIP-1022, JS-3400)
- ispisi i rekapitulacije koje zakonodavac nalaže

Povezanost sa modulom Finansijskog poslovanja procedurama automatskog kontiranja omogućava da se obračun plata i svi elementi obračuna direktno prenose u glavnu knjigu.

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi