• Planian1

Finansijski plan je akt kojim se budžetskim i nebudžetskim korisnicima utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu sa budžetskim klasifikacijama i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti organizacije radi postizanja ciljeva.

Modul Plan i analiza omogućava izradu finansijskog plana, te praćenje realizacije plana na osnovu finansijskih pokazatelja u cilju utvrđivanja da li su prihodi povećani, a rashodi smanjeni ili održani na istom nivou.

Pored finansijskog plana, modul omogućava izradu i praćenje realizacije plana javnih nabavki za organizacije kojima je to zakonska obaveza.

Modul koristi podatke iz modula Finansijsko poslovanje kako bi pratio realizaciju planova, a upravo zbog toga je samostalno korištenje aplikacije besmisleno.

Ostali moduli iz oblasti Finansijsko poslovanje