• Zahtjup1

Modul posebnu primjenu pronalazi u organizacijama sa većim brojem uposlenih gdje je učinkovito planiranje ljudskih resursa od ogromne važnosti.

Modul podržava rad sa MS Outlook-om što omogućava automatsko slanje emaila ovlaštenoj osobi s ciljem odobrenja traženog zahtjeva.

Povezanost sa modulom Kadrovska evidencija omogućava da se prilikom obrade zahtjeva ima uvid u iskorištenost godišnjeg odmora za zaposlenika za kojeg se zahtjev i podnosi.

Povezanost sa modulom Evidencija Radnog Vremena omogućava da se nakon odobrenja zahtjeva za godišnji odmor automatski kreira satnica godišnjeg odmora.

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi