DODATNI paket

DODATNI paket sastoji se od modula, aplikativnih rješenja za određene vrste uređaja i servisa koji pokrivaju specifične oblasti poslovanja ili proširuju funkcionalnosti modula PLUS paketa.

 

Cijena DODATNIH modula

Preduvjet za aktivacuju pojedinih modula iz PLUS paketa je da na radnoj stanici postoji licenca START paketa. Ukoliko se radi o novoj instalaciji (radnoj stanici) cijenu licence sačinjava cijena START paketa + cijena PLUS modula * broj PLUS modula koje želimo aktivirati (ukoliko se radi o više radnih stanica na kojima želimo koristiti modul).

PIS licence

Način licenciranja naših programskih rješenja

PIS je programsko rješenje sastavljeno od modula, servisa i funkcionalnosti te se iz tog razloga i pravo korištenja pojedinih segmenta PIS - a (modula, servisa ili funkcionalnosti) licencira odvojeno po programu. Svaka PIS licenca vezana je za uređaj, uređaj može biti radna stanica korisnika (PC računar), server(serversko računalo sa nekim od serverskih operativnih sistema) mobilni uređaj (sa Android i Windows Mobile OS - om) ili neka druga vrsta uređaja koja je programski podržana od strane Infosys PIS - a.

 

Primjer 1

Licenciranje radne stanice na kojoj će se vršiti ispis etiketa (labela)

S obzirom da je aplikacija labela dio START paketa zajedno sa još 5 aplikacija, za korištenje ovog modula potrebno je licencirati START paket. Licenciranjem START paketa korisnik je dobio mogućnost korištenja i ostalih aplikacija koje su dio ovog paketa na istoj radnoj stanici.

Primjer 2

Licenciranje radne stanice za vođenje maloprodajnih objekata

S obzirom da je modul maloprodaja dio PLUS paketa moguća su dva scenarija licenciranja. U slučaju da se radi o novoj radnoj stanici, za korištenje modula maloprodaje potrebno je licencirati START paket i modul maloprodaje iz PLUS paketa. U slučaju da se aktivacija modula maloprodaje vrši na postojećoj radnoj stanici (na kojoj je već izvršeno licenciranje START paketa), u tom slučaju licencira se samo modul maloprodaje iz PLUS paketa.

Primjer 3

Licenciranje radne stanice za vođenje finansijskog knjigovodstva te rada s bankama

S obzirom da je modul finansijsko knjigovodstvo dio PLUS paketa a modul poslovanja s bankama dio DODATNOG paketa moguća su dva scenarija licenciranja. U slučaju da se radi o novoj radnoj stanici, za korištenje modula maloprodaje potrebno je licencirati START paket, modul finansijskog knjigovodstva iz PLUS paketa i modul poslovanja s bankama iz DODATNOG paketa. U slučaju da se aktivacija ova dva modula vrši na postojećoj radnoj stanici (na kojoj je već izvršeno licenciranje START paketa), u tom slučaju licencira se modul finansijskog knjigovodstva iz PLUS paketa i modul poslavanja s bankama iz DODATNOG paketa.