Planianaliza
Plan i analiza
Modul Plan i analiza omogućava izradu finansijskog plana, te praćenje realizacije plana na osnovu finansijskih pokazatelja u cilju utvrđivanja da li su prihodi povećani, a rashodi smanjeni ili održani na istom nivou. Pored finansijskog plana, modul omo...
Više
Naslovna
PIS - Poslovanje s bankama - Uvoz podataka
Opis postupka kreiranja naloga za plaćanje kroz aplikaciju Financijsko knjigovodstvo, te obrade i uvoza datoteka u web aplikaciju banke.
Više
Javne
NARUDŽBENICE - JAVNE NABAVKE
Aplikacija Narudžbenice - javne nabavke upravlja procesima naručivanja roba i usluga za potrebe poduzeća / organizacije. Kroz aplikaciju vrši se evidentiranje ugovora, artikala, ugovorenih cijena, te unos narudžbenica i praćenje realizacije.
Više
Banke
IZVODI BANAKA
Aplikacija Izvodi banaka je pomoćna aplikacija za Financijsko knjigovodstvo, kroz koju se preuzimaju izvodi od banaka u elektronskom obliku i pripremaju nalozi za uplatu, te uvoze u internet bankarstvo. Aplikacija je za sada prilagođena za rad sa Unicr...
Više
Financijsko
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
Aplikacija Finansijsko knjigovodstvo upravlja i prati sve financijske tokove u poduzeću. Kao sastavni dio PIS-a povezana je sa ostalim aplikacijama i iz njih preuzima financijske pokazatelje. Kroz aplikaciju se evidentiraju financijski pokazatelji po s...
Više
Osnovna
OSNOVNA SREDSTVA
Aplikacija Osnovna sredstva namjenjena je za evidentiranje, obračun i praćenje knjigovodstvenih vrijednosti stalnih sredstava u vlasništvu poduzeća/organizacije. Niz pregleda omogućava preglede po raznim kriterijima i potrebama korisnika.
Više
Blagajna
BLAGAJNA
Aplikacija Blagajna je sastavi dio PIS-a. Koristi se za evidenciju tokova gotovog novca i kreiranje blagajničkih dnevnika. Evidencije su moguće od jednostavnijih zapisa do složenijih sa podstavkama - troškovima. Povezana je sa aplikacijom financijskog ...
Više