Planianaliza
Plan i analiza
Modul Plan i analiza omogućava izradu finansijskog plana, te praćenje realizacije plana na osnovu finansijskih pokazatelja u cilju utvrđivanja da li su prihodi povećani, a rashodi smanjeni ili održani na istom nivou. Pored finansijskog plana, modul omo...
Više
Glavna
Glavna aplikacija PIS - Osnovno uputstvo
Poretanja PIS i rad sa glavnom aplikacijom PIS InfoSys. Osnovni dijelovi, unos podataka, podešavanja, pregled podataka na formama sa filtriranjima i grupiranjima.
Više
Vms
Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja
Novi način preuzimanja očitanja iz datoteke koju kreiraju VMS uređaji. Za detaljnije informacije preuzmite datoteku iz priloga i pogledajte video primjer.
Više
Templ
Kreiranje predložaka za ispise iz aplikacija PIS Infosys
Novi način kreiranja predložaka ne zahtijeva instalaciju paketa MS Office (Word). Omogućuje korisniku da samostalno kreira izgled predloška sa proširenim moućnostima. Jedna od novih mogućnosti je da detaljne podatke (stavke iz pregleda) prikazuje u o...
Više
Pislite new
PIS Lite
Nastao za potrebe malih korisnika kojima se cjelokupni sistem zasniva na jednom računaru koji je ujedno i računalo sa kojim se rade kalkulacije i ostali robni dokumenti i POS blagajna. Iz PIS Infosys sistema su izdvojeni elementi te je napravljeno n...
Više
Mnsv
MOBILNI BAR KOD SAKUPLJAČ
Nova aplikacija u sastavu PIS Infosys : Mobilni Barkod Sakupljač. Namjenjena je korištenju u trgovačkim objektima za evidentiranje, pregled, kontrolu artikala te izradu dokumenata. Aplikacija se instalira na pametne telefone sa Android operativnim sist...
Više
Upravljdok
UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
Sistem za upravljanje dokumentima sastoji se od više komponenti koje zajedno s PIS Infosys – om čine jedinstvenu cjelinu. Web rješenje otvorenog koda (OpenDocMan) omogućava rad sa dokumentima putem web aplikacije, Modul PIS - a Upravljanje dokumentima ...
Više
Radni nalozi vodovod
RADNI NALOZI ZA KOMUNALNA PODUZEĆA
Aplikacija Radni nalozi za komunalna poduzeća je namjenjena za evidentiranje izvedenih radova, upotrebu radne snage, materijala i mehanizacije. Iz evidentiranih podataka po završetku nastaje konačna faktura. U sklopu aplikacije nalazi se dio sa zahtje...
Više
Putninalozi
PUTNI NALOZI
Aplikacija Putni nalozi omogućuje evidenciju o vozilima i vozačima, relacijama, kilometraži, te ulaznim troškovima u vezi potrošnje goriva na vanjskim i internim benzinskim pumpama. Kroz kartice vozila pored osnovnih podataka evidentiraju se ostali bit...
Više